...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުލައިގަތުން
މ.
(1) ބާރު ދައްކައިގެން އެއްޗެއް އަތުލުން.
(2) އޮޅުލާއިރު ކޮނޑު މައްޗަށްނަގައިގަތުމަށް ޓަކައި ދެފައި ދެގޯޅިއަށް އަތްމަހައިފައި އުފުލައިލުން.
(3) ފިލައިގެން އުޅޭމީހަކު ނުވަތަ އަތުނުވާން އުޅޭމީހަކު އަތްދަށުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފައިގަތުން . ބިރިކައިގަތުން . އަތުއަޅުވައިލުން . އޮބައިގަތުން . ވައިފޭރުން . ވަގުހިފުން . ފަޅުކެނބުން . ފުން . ފުންކަން . ފެލައިލުން . ފޭރިގަތުން . ފޭރުން . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ