...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްހަ
ނ.
އައިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން . ލާއިޤު . ލާއިޤުކަން . ލާއިޤުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ