...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްނުލައިއައްދޮކި ކިއުއްވުން
"އަތްނުލައިއައްދޮކިއުއްވުން" މ.
މަޖާޒު:
(1) ނުހިފޭގޮތުން މީހަކު ރުޅިއެރުވުން.
ނުވަތަ އެގޮތުން މީހަކަށް ޖެއްސުންކުރުން.
(2) މީހަކު ގާތުކަނޑައަޅާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނުބުނެ އެމީހަކު ލައްވާ އެކަމެއް ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ