...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްކަން
ނ.
(1) ރަންރިހީން ތަކެތި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
(2) ޖަރީކުރުމުގައި އަޅާކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހަވާދު . ރަންކަރުހަނު . ރަންކީހާކީސް . ކިރުނު . ކުނޑިކަށި . ކުނޑިތަށި . ކުނޑިޖެހުން . ކުނިހުދު . އަތުރާހަނޑަސް . އަތުރާކުރެހުން . އަތްތެރިމަސައްކަތް . އަތްޗަންފެށި . އަތްޗަންފޭށި . މީށި . ފުށަހި . ދަގެހި . ތިލަފިހި . ތިލަފިހިގެ . ތިލޭރުން . ތިލޭރުކަން . ތިލޭރުކަންކުރުން . ތިލޭރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ