...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްމަތި
ނ.
(1) ކަންތައްކުރާއިރު ކަނާތަށްވާ ފަރާތް.
(2) ކަންކުރާން ފަސޭހަ ފަރާތް.
(3) މަސައްކަތުގައި އަތް ހިނގާހިނގުން.
(4) މަޖާޒު:
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލުގައިޖެހުން . ނުއަތް . ރޯދިބަރަކާތްލެއްވުން . ބުޅިމަތިކުރުން . ބޮނޑިކުޅުން . ކުރުފަލި . ކުރުފަލިޖެހުން . ކުރުދޮށީގައިހިފުން . އަތްހިނގުން . އަތްމަތިއަވަސް . އަތްމަތިތިޔާގި . އަތްމަތިފަސޭހަ . އަޑިގަނޑު . މިސްކީނު . މިސްކީނުން . މިސްކީނުކަން . މުއްސަނދި . މުއްސަނދިކަން . މުއްސަނދިވުން . ފަޑީކޮޅުންބޭރަށް ދިއުން . ފަޤީރުކަން . ފަޤީރުވުން . ފުށަތްމަތި . ފޯރުންތެރިން . ފޯރުންތެރިކަން . ފޯރުންތެރިޔާ . ދުނިޔެދަތިވުން . ދުނިޔެތަނަވަސްވުން . ދޫކަރި . ތިޔާގި . ތިޔާގިކަން . ތިޔާގިވުން . ތޫކަރި . ގީދަޅެ . ސަމުސަލަށްއަރައިފިއްޔާ ބޯލާނަމެވެ . ޖާނުހުސްކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ