...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްމަތިއަވަސްކަން
(ހަރުބަހެއް) (1) ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ އިޙްތިޔާރުތައް އަނެކުންނާ ޙަވާކުރާއިރު ތިމާގެއަތުން ހުރިހައި ކޮންޓްރޯލެއް ނެތިގެންދާވަރަށް އަންކުންނަށް އިޙްތިޔާރު ނުދޭށޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ތިމާގެ އަތުގައި ހުންނަ އާދައިގެ އެއްޗެހި މީހުންނަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކައި ހެދިކަމުގައިވިޔަސް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން އެތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މުހިންމު އެއްޗެހި ދޫކޮށް ނުލާށޭ ބުނުމަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ