...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްފުޅައުކުރުން
މ.
(1) ހިގާއިރު ކަންދެއްކުމަށްޓަކައި ދެއަތް ހަށިގަނޑާ ދުރުކޮށްގެން ހިނގުން.
(2) މަޖާޒު:
ބޮޑާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފުޅާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ