...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްތިލަ
ނ.
އަތުގެ ކުޑަހުޅުން ފެށިގެން އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅާހަމަޔަށް އޮންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނާއެޅުން . ހުބަސާނަ . ހުދުހަން . ބަނޑުފުށް . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބުންހިއްޕުން . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯވަޖެހުން . ކައި . ކުރުއަތްމައްޗަށްއޮތުން . ކުޑަހުޅު . އަންގީ . އަތާއަތާޖެހުން . އަތާތެޅުވުން . އަތުބާރުއެޅުން . އަތުގުޑި . އަތްތޮޅުވުން . އަތްބެލުން . އަތްދަނޑިމަތި . އަތްގޮށި . އިނގިލި . އިޙުރާން ހެދުން . އޮބަސާނި . ވަށްލަނޑަށްއެއްލުން . ވިންދުފަރުވާ . މުށްކެވުން . މުށްދަށުލުން . މޮށް . މޮއް . ފަށައްސެލިވުން . ފަނިކަސް . ފުށަތުންޖެހުން . ފުށަތް . ފެންހިނބުރު . ތަފާ . ތަފާލެއްއެޅުން . ތާރަޖެހުން . ތިއްތި . ގަނޑުފިއްލާ . ގާނު . ގޮށްމުށް . ސަޖިދަ . ސަޖިދަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ