...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްތެރިމަސައްކަތް
ނ.
އަމިއްލަ ހުނަރުވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަވި މަސައްކަތް.
މިސާލު:
ކަސީދާކުރުން، އަތްކަންކުރުން، ތިނޯހުގެ މަސައްކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ