...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލި
ެ ހަކަތައެއް.
(3) ބަނަކަމާ ފުސްކަން ފިލައިގެންވާ، ސާފު.
(4) ނޫރު.
(5) އުޖާލާ.
(6) ގަސްބޯ ތަންތަން ކޮށާލީމާ ވާ ހަވާސާ.
(7) ލޮއިފަދަ މާއްދާތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ދަމިލައާއި ހަޑިކަން ފިލުވާލީމާ ވާ ސާފު.
(8) މޫނުމަތިން ފާޅުވާ އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަނދު . ހަނދުވަރު . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަކަތަ . ހައިޑުރިޖަން . ހަވަލި . ހަވާސާ . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަމައަލި . ހަމައަލިލިބުން . ހަސަނާތުތަރި . ހިތްފަސޭހަކަން . ހިތިދުވަސް . ހިތްފަހި . ހިތްފަހިކަން . ހިތްފަހިވުން . ހިތްފަސޭހަ . ހިތްފަސޭހަވުން . ހިތްތެރި . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހީރާ . ހުންގުޅަ . ހުޅު . ހުޅުހިފުން . ހުޅުނބު . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުދާން . ހުޅުދާންކުރުން . ހުޅުލުން . ހުޅުގަނޑު . ހުޅުޖެހުން . ހުތްބޭސް . ހޫނު . ހޫނުކަން . ހޭމަސަކަވަރުނަ . ހޮނު . ހޮނުއެޅުން . ހޮބަސަކަވަރުނަ . ހޮބާ . ނަރުސިނގު . ނައްކާރަ . ނާށިއަނގުރު . ނިއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ