...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިވުން
މ.
(1) ފާންކަން ލިބުން.
(2) ސާފުވުން.
(3) ހާމަވުން.
(4) އޮޅުންފިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާވުން . ހިތްފަހިވުން . ހިތްފަސޭހަވުން . ރެދަންލުން . މޭދާގަދަވުން . ފާންވުން . ފެންމަތިއަލިވުން . ދޮންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ