...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާންލުން
އެއްޗަކަށް ހޫނުކުރުމަށްޓަކައި އެތަނެއްގައި އަލިފާން ބެހެއްޓުން މިސާލު:
އުނދުނަށް އަލިފާން ލުން.
(:2) ދުންކިބަލަކަށް ނުވަތަ ތަވަޔަކަށް އަލިފާން އަޅައިގެން އެހޫނުކުރަންވީ އެއްޗެއްގެ ދަށުގައި ބަހައްޓައިގެން ހޫނުކުރުން.
މިސާލު:
އެނދުތަންދޮށަށް އަލިފާންލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލިފާންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ