...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަގުވަޒަންކުރުން
މ.
މަޖާޒު:
މީހަކުކުރި ރަނގަޅުކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އަނެކުން ދެނެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަދަރުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ