...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސަރު
ނ.
(1) ލިސާން.
(2) އިޙްސާސް.
(3) ނިޝާން.
(4) ފާހަގަ.
(5) ޢަލާމަތް.
(6) އިންސާނާގެ ޖަޒުބާތުގެ ސަބަބުން އަންގާ އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިވަޅު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހިނި . ހިނިއައުން . ހިނިތުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ހިތާކުޅެލުން . ހިތިކަން . ހިތިކަރުނަ . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތްހަލާކުކުރުން . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްފޮޅިގެންދިއުން . ހިތްތެޅުން . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހިލަހިތް . ހިލަވަޅު . ހިސްޓީރިޔާ . ހީކެރުވުން . ހުނުން . ހޫނު . ހޫނުކަން . ހޫނުކުރުން . ހޫނުވުން . ހޭނ . ނާށިލުން . ނިއްވުން . ނިދިއައުން . ނިދިމޯޅަ . ނިދިފިލުން . ނޯށުންރުއިން . ރަކި . ރަކިވުން . ރަސްދޯނގި . ރާހަތް . ރާހަތްކުރުން . ރާހަތްވުން . ރާހުތުމިރުސް . ރުޅި . ރުޅިވުން . ރުޅިވެރި . ރުޅިވެރިކަން . ރުޅިފިލުވައިލުން . ބަހުންޖެހުން . ބަނަ . ބަނަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ