...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސަރުކުރުން
މ.
(1) އިޙްސާސްވުން.
(2) ހިތްދަތިކަމުގެ އިޙްސާސްވުން.
(3) ބޭހޭއް ނުވަތަ އިންޖެކްޝަނެއްގެ ބާރު ފޯރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްތެޅުން . ހޫނުވުން . ރާހަތްކުރުން . ބިރުގަތުން . އަމަލުއެރުން . ވިހަވުން . ފުރާނަދާވަރުވުން . ދިލަފޯރުން . ލަގޮނޑިޔަށް ތަދުވުން . ސިހުރުޖެހުން . ޒަޚަމުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ