...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސް
ދިގުވާނެއެވެ.
(2) ފުޅަފުގައި ކެހައެޅުމާއި، ފުރާޅު ބަނުންފަދަ ކަންތަކުގައި ދެދަނޑި އެއްކުރާން ވަކިގޮތަކަށް ލައްވައިގެން ބަންނަ ބަނުމެއް.
(3) އެއްފަށަށް ބާރުކޮށްގެން ބައްދާގޮށް.
(4) ރާޒުވާ ކުޅިބައިގެ ކުޅިއެއްގެ ނަން.
(5) އ.
އަސްތާ! މިބަސް ކުރުކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަރުނަ . ހަތަރުމުރިނގު . ހަޖަރުލްއަސްވަދު . ޙަޤީޤަތްހޯދުން . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުޅަނގުފަރާތް . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ނަހައްދަވާއަޅުން . ނަކަލުކުރުން . ނައިރީއްތަ . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައްޞު . ނިއަފަތިގަނޑު . ނީން . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ނުސްޚާ . ނޮރިންމަ . ރަމަލިދިރުމި . ރާދައަސްދޫނި . ރާދާއަސްދީނި . ރާޒުވާކުޅިބައި . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިކާބު . ރިޔާކެވުން . ރޭރު . ރޭސް . ރޭސްކޯސް . ބަނޑުބައިން . ބަރައްކީލި . ބަރައްކީލިޖެހުން . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބައްޅި . ބައްޅިޖެހުން . ބައްގީ . ބާރަގަން . ބާލިޣުވުން . ބާޠިލުކަންތައް . ބިނާ . ބިނާކުރުން . ބިނާވުން . ބުންޔާދު . ބުރުން ފަޅާނީ ބުރު . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބޮޑުވެލިވެޔޮ . ބޯދަށުދަނޑި . ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ