...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑި
ޅު.
(2) ފުންކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އެތެރޭގެ ތިރީބައި.
މިސާލު:
(ހ) ފޮށީގެ އަޑި.
(ށ) ވަޅުގެ އަޑި.
(ނ) ކަދާ އަޑި.
(3) ފޯއްކިބައެއް ކޮށަމުން ގޮސް ފުލުގައި އޮންނަ ތަންކޮޅު.
(4) ބިމުގެ ސަޠުޙުން ތިރި.
(5) މަޖާޒު:
ކަންކަމުގެ ފޮރުވިފައިވާ ޙަޤީޤަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަރުވާޅު . ހަކުރު . ހައި . ހައިވުން . ހަމަބިން . ހަތިކޮޅު . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިނދި . ހިނދިވަޅު . ހިނދުން . ހިންދުން . ހެއިއެރުން . ހެއިލުން . ހޭ . ހޭލާފަށް . ހޭލުން . ނަނުފެއްތުން . ނަރުގިސް . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނާރެސް . ރާހުތުމަޑު . ރާޅުހެދުން . ރީނދޫ . ބަށިފުޅި . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑިވުން . ބަނޑުއިލި . ބަރި . ބައްފެޅުން . ބަޑިއެޅުން . ބާނި . ބާނިއެޅުވުން . ބާނިލާއެރުން . ބިންވަޅު . ބިންވަޅުކެނޑުން . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިސްފެއްތުން . ބީޓުރޫޓު . ބޮކިޖެހުން . ބޯލާކޮޅު . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޯބަންފަޓާސް . ބޯކަފި . ބޯއްޖަށްފީނުން . ކަށިބޯ . ކަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ