...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިވުން
މ.
(1) ހަމަތަނަށްވުރެ ތިރިވުން.
(2) އެއްޗަކަށް އަޅާފައިހުރި އެއްޗެއް މަދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވުން . ހިނދުން . ކަފާޅަކެކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ