...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑު
ނ.
(1) މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއްކުރާ ޙަރކާތަކުން ނުވަތަ ވާކަމަކުން ކަންފަތުގެ އިވުމުގެ ޙިއްސަށް އެނގޭ އެނގުން.
(2) އެއްގަމުގެ ބައެއް ޙައިވާނުގެ އެތެރެ ހަށީގައި އޮންނަ ކުޑަ ގުނަވަނެއް.
މިސާލު:
ކުކުޅުއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޕަކަޕަކަ . ހަރުއަޑު . ހަޅަޖެހުން . ހަޅޭއް . ހަޅޭފަށް . ހަޅޭފަޅޭ . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަޅޭލުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހަމަހިމޭން . ހަމަހިމޭންކަން . ހަމަހިމޭންވުން . ހަމައަޑު . ހާހޯލެވުން . ހިރިމި . ހިރުވުން . ހިމާރު . ހިމޭން . ހިމޭންކަން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހީސް . ހީސްކިޔުން . ހުނސްޖެހުން . ހުޅަގަޖެހުން . ހުއްޖެހުން . ހުސްޖެހުން . ހެކިވުން . ހެޑުފޯނު . ހޮއްލުން . ހޯއް . ހޯއްގޮވުން . ހޯސް . ނަރުކޮއްޓި . ނަވިޔަނި . ނާށިތާރަ . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ނާމާންއަޑު . ނިދާ . ނުބައިއަޑު . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ