...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުބަޑު
ނ.
އަޑުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަމަހިމޭން . ހަމަހިމޭންކަން . ހަމަހިމޭންވުން . ހިމޭން . ހިމޭންކަން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ