...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުކިއުން
ޗެއް ކޭއްތުމުގެ ސަބަބުން އަޑުއިވުން.
(މިސާލު:
އުނދޯލި ހެއްލާއިރު، ރޮނގަލިން (އަޑުކިޔުން.) (2) އެއްޗެއް ބިދޭ ވަގުތު، ނުވަތަ އެއްޗެއް ވީދޭ ވަގުތު އަޑުއިވޭ އިވުމަށްވެސް ކިޔަނީ އަޑު ކިއުމެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ވާންއުޅޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ސިއްރު ސިއްރުންދެކެވޭން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކޫކޫލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ