...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުއަރައިގެންދިއުން
މ.
(1) ތަނެއްގެ ތެރޭގައި އަޑުހިފާގޮތަށް އަޑުފެތުރިގެން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް މާބޮޑަށް މަޝްހޫރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ