...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުއެހުން
މ.
(1) އިވޭއަޑަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އެހުން.
(2) މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ނުވަތަ ބުނާ އެއްޗަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.
(3) މަޖާޒު:
މީހު ދޭ ނަޞާޙަތަކާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ދޭ އިރުޗާދަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނޑީގައި ޖަހާ ކޮޅުން އަޑުއެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ