...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުއެރުން
މ.
(1) ވާންއުޅޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަދެކެވޭން ފެށުން.
(2) ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭން ފެށުން.
(3) މަޝްހޫރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ