...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުލުން
މ.
ނުރުހުމާއެކު ނަސޭހަތުގެގޮތުން ހަރުކަށިކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮއްލުން . ރުޅިބުނުން . އަޑުލެއްވުން . ލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ