...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުލެއްވުން
މ.
(1) ލައްބަ ދުރުވަން ކިޔާވަރުގެ މީހުން އަޑުލުން.
(2) އަނގައިން އަޑުއަޑު ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިބިބިލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ