...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުގަދަކުރުން
މ.
(1) އަޑުބާރުކުރުން.
(2) އުނދަގޫވާގޮތަށް ބާރަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ހަޅޭއްލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހާހޯލެވުން . އަޑުހަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ