...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޖައިބު
ނ.
(1) ފިކުރު ހުސްވެ ބުއްދިއަށް އޮޅުން އަރާފަދަ ކަންތައް ނުވަތަ ތަކެތި.
(2) ނާދިރުކަމެއް ފެނިގެންވާ ޙައިރާން.
(3) އ.
ކުރަންވާ ގޮތްނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރެވުމުން ނުވަތަ ހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެއްވުމުން ނުވަތަ ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ކަމެއްވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިރާންކަން . ބޭހޯސް . ބޭޚޯސްވުން . ކަމަކުދާކަށްނެތް . ކަމުދާކަށްނެތް . އަހުރާމު . އަޖައިބުންއަޖައިބު . އޮހޮ . މެންދުރުކާޅެއްހެން އަނގަހުޅުވައިފައި އިނުން . ހައިރާން . ހައިރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ