...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޖުމަބެލުން
މ.
ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ހުރިނެތްގޮތް ތަޖުރިބާކޮށްލުން ނުވަތަ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮތްބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ