...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޚު
ނ.
ބޭބެ ނުވަތަ ފިރިހެން ކޮއްކޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުކުރުން . ހެޔޮލަފާކަން . ހެޔޮލަފާވުން . ނުލަފާ . ނުލަފާވުން . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަދުއަޚުލާޤު . ބޭން . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . އަދަބުވެރި . އުއްތަމަ . އެއްކިރުވުން . ވިޔަޔާދިއުން . ތަރުބިޔަތުވުން . ތަރުބިޔަތުކުރުން . ތަރުބިޔަތުލިބުން . ލަފާކަން . ގޮތް ނެތުން . ގޮތް ނެތް . ގޮތް ނެތްކަން . ސުލޫކު . ޚަޞީލަތް . ޚުލްޤުހެޔޮ . ޚުލްޤުހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ