...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޚުލާޤު
ނ.
(1) އިންސާނާގެ އުޅުމުގައި ހުންނަ ސިފަތަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުކުރުން . ނުލަފާ . ނުލަފާވުން . ބަދުއަޚުލާޤު . އަދަބުވެރި . އުއްތަމަ . ލަފާކަން . ގޮތް ނެތް . ސުލޫކު . ޚަޞީލަތް . ޚުލްޤުހެޔޮ . ޚުލްޤުހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ