...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާހަދިޖެހުން
މ.
ގައިގެ ތަންތަންކޮޅުގައި ފަންޑިތަވެރިޔާގެ އިނގިލީކުރިން ބަލިމީހާގެ ގައިގައި އާހަދިހޭކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާހަދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ