...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާންމުކުރުން
(1) އެންމެނަށް ހުއްދަކުރުން.
(2) ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމެއްގެ ހިފެހެއްޓުން ދޫކޮށްލުން.
(3) އެންމެނަށް ހުޅުވައިލުން.
(4) ވަކިކަމަކަށް ނުަތަ ވަކިބަޔަކަށް ޚާއްޞަ ނުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ