...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާބާދީ
ނ.
ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ އުޅޭމީހުން ނުވަތަ މީހުންގެ ޢަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުމަތި . އެއްފަސްކުރުން . މިނިހެޔޮވުން . ފަޅުކޮށްލުން . ދިރުވުމުގެ ބާރު . ދިރުމުގެބާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ