...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދަކާދަ
ނ.
(1) ބަޔަކުމީހުންގެ މެދުގައި ވަކި ޤަވާޢިދަކަށް ހިނގައިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް.
(2) ކަންހިނގާމަގު.
(3) އާދަކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންމިކޭމާ . ރޭފަނާ އެރުން . ރޭފަނާނާރާކުދިން . ރޭފަނާނޭރުން . ބީރަށްވެހި . ބޭރަށްލުން . ކަނބައިދިކިލެގެ . ކަނދީޒަކާތް . ކަރަވެހިކަން . ކައިދާ . ކެލާޖެހުން . އަންދުވަހުއާދަ . ވައްޖިދުވާތާރަ . މުޖުތަމަޢު . ފާތިޙާކިޔެވުން . ފޯކުޅުން . ދަބޮކެއްކުން . ދަތުރުޞަލަވާތް . ސަޤާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ