...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދެ
އ.
(މބ) (1) އާނ، ނުވަތަ ހޫނ މިބަސް އެއްމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ބުނަން އުޅޭ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ދައްކަންއުޅޭ ވާހަކައަކަށް ފަހިކަމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
އާދެ، ދެން މިގެނެސްދެނީ...
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަފައިޖެހުން . ހޭލުން . ބަނޑުބަލި . ބޭފުޅުން . ކަރުވިހަ . ކުޅިކޮށި . އަރިދަފުސް . އާވީގެ . އާދެ . އެލަންގަލަން . މަސާހިބު . މާހުއި . މާޅޭނބޫ . ފާނަބަސަނދު . ފިނިހަނގުރާމަ . ފޮނިކޮކާ . ދޮޅިދޮށް . ތަންބޭރުއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ