...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ
"އާލާތްނެތިކެޔޮޅެއްނުވާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) މަސައްކަތަށް ކިތަންމެ މޮޅުމީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެމަސައްކަތެއްގެ އާލާތްނެތި އެމީހަކަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ