...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާގަތުން
މ.
ބައްޔެއްގެނަން.
މިބަލީގައިވާގޮތަކީ ދުލަށްވެފައިހުންނަގޮތަކުން ބަސްބުނަން ދަތިވެ އަޅައަޅައި ގަންނަގޮތް ވަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ