...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާޔަތް
ެބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
އެއިން ކޮންމެ ބަޔަކީވެސް އޭގެ ކުރިއަށް އޮންނަބަޔާއި، ފަހަށް އޮންނަ ބައިން ވަކިވެގެންވާ މުސްތަޤިއްލު ބައެކެވެ.
(2) މުޢުޖިޒާތް.
(3) ޢަލާމާތް.
(4) ޢިބުރަތް.
(5) އަޖާޢިބުވާފަދަކަންތައް.
(6) ހެކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްޞު . ނަސްރުގެ އާޔަތް . ކިއެވެލި . ވަޙީދަލީލުފުޅު . މަންސޫޚު . މަންސޫޚުކުރެއްވުން . މަންސޫޚުވުން . ފިލާލިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ