...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން
ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަން ކުރުން" (މިސާލުބަހެއް) ކުރިން ހުރިމީހާކަންތައް ކުޅަގޮތަށޭ، ފަހުން ހުންނަމީހާ ކަންތައްކުރާނީ.
މިބަސް ގިނައިން ބުނެއުޅެނީ ކުރީގައި ހުރި މީހާކޮށްފައި އޮތް ނޭދެވޭ ކަމެއް ފަހުން ހުރިމީހަކު ހަމައެގޮތަށް ކޮށްގެން އުޅޭ ވަގުތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ