...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހާ
ނ.
ބާވަތް ބާވަތުގެ ރުއްރުކުގައި އަޅާވައްތަކުގެ ކޯނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަބޯދު . ހިމާރުކުލުނު . ނައިބޮލި . ރައިވައް . ރުއް . ބައްސައިލުން . ބޭނުން . ކަނދޮޅަކަށްހެދުން . ކުރިކުރުން . ކުއްލާބުތެލި . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . ކުޑައިމީސް . ކޮޅުފައިންޖެހުން . އިހައު . އިހަލްދަޅި . އިހަލްގެނޑި . އިހާނާތް . އިހާގަނޑު . އިހާދަށުވުން . އިހާޖެހުން . އެއްލައިލުން . އެތުމަދު . ވަށަންޕާ . ވަށާ . ވަރަންފައި . ވަރުލައި ގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ . ވައް . ވައްގަނޑު . ވައްޕައި . ވަވަލަދަޅި . ވަވެލެދަޅި . ވާއްޕަ . ވިހިލި . ވެހެލި . މަތިވަރު . މާކުރުއްޕަތްރުއް . މާފުނަވެރިރުއް . މޫޑުން . ފުށަވެރިއިހާ . ފުނަވެރިއިހާ . ފުރަވެރިއިހާ . ފުރުވެރިއިހާ . ފެންފޯއްއިހާ . ފޯއް . ދަކިހާ . ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން . ދުލަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވުން . ދެކޮޅުބެލުން . ތަސްބީހަގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ