...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހާދަށުވުން
މ.
(1) ގިނައިން އިހާޖަހާ ރުއްރުކުގެ ދަށުއިހަލުގެ މައްޗަށް މަތީއިހާ ބުރަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަށުއިހާ ހަރުނުވެ ވަޅޯވުން.
(2) މަޖާޒު:
އަހަރު ދެކޮޅު ދަރިންލިބިފައި ލިބޭދަރިން އަނަރޫފަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ