...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިށި
ނ.
(ޏސ) (1) އުރަމަތީގެ ކުރީގައި ހުންނަ ކިރުނުކުންނަ ތަންކޮޅު.
(2) ކުރާފަދަ އެއްޗެހީގައި ފެންއޮހޭން ހުންނަ ތަން.
(3) ބައެއް އެއްޗެހީގެ މަތިގަނޑުގައި ހިފަން ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮބު ނުވަތަ ތަންކޮޅު.
(4) ޖޯޑާއި ފޯންޗު ފަދަ ތަކެތީގެ އުޅައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ