...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގިލި
ނ.
އަތްތިލަޔާއި ފައިތިލައިގެ ކުރީގައި ހުންނަ ފަސް ގުނަވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާއެޅުން . ހީލިކޮއްޓުން . ހުނިބޮޅު . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހޮޅުވާއިނގިލި . ހޯނުވަތް އިނގިލި . ނިއަފަތި . ނިޔަފަތި . ރާކަނި . ރާމާމަކުނު . ރީނބުރުފިލާ . ބަންބުޑިޖެހުން . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަދަ . ބަހުރުކިޔެވުން . ބިންބި . ބުޅިއިނގިލިރާކަނި . ބޭލާ . ބޮޅުޖެހުން . ބޮޑުރާކަނި . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޮޑުފައި އިނގިލި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ކަށިއިނގިލި . ކަށިގޮއްވުން . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކައިވަތް . ކަސަބުނެގުން . ކިލާފަނިކެއުން . ކުދުއިނގިލި . ކުޑަވައިއިނގިލި . ކުޑަފައި އިނގިލި . ކޮރުދެމުން . ކޯޅި . އަހުރަވަރު . އަހުރު . އަނދުންއެޅުވުން . އަނދުންގެށުން . އަންގީ . އަކުންބަކުން . އަތާއަތާލުން . އަތްބެލުން . އަތްފުނައުއެޅުން . އަތްތިލަ . އަތްގުޅި . އަތްގުޅިކެއުން . އަތްގޮށި . އިނގިލިބަޑިހައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ