...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގޭ
އ.
މީހަކު ގާތު އެއްޗެއް ބުނެފައި އެމައްޗަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކޮންމެވެސް އަންނާތި އިނގޭ.
(ށ) އަހަރެންވެސް ދާނަން އިނގޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިނގޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ