...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނުން
މ.
(1) އިށީނދެގެންވުން.
(2) މޭވާ މައުފަދަތަކެތީގެ ތެރެއިން އެކަތި ހަރުލައިހުރުން.
(3) ދޫންޏެއް ތަނެއްގައި ފައިމައްޗަށް ތެދުވެގެންވުން.
(4) ކާވެނިވުން.
(5) އަންހެނަކު ގެއެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހެރެޖެހުން . ނުކެރިއިނުން . ރަށްމެދަށް ބަލިވެއިނުން . ބަނޑުބޮޑުވުން . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކޮށިން ކުކުޅުހިފުން . އާއޮޑިކުރުން . އާލާސްވެއިންނެވުން . އިރުބަނުން . އިރުވިދުން . އިފުތިރާޝަށްއިނުން . އުޑަފައިން އިނުން . ވަކިމޮރު . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަރެއްއަތްމަތީއެޅުން . މަރެއްމުށްދަށުލުން . މަރެއްގެއެއްކޮޅުގައިހިފުން . މަސްޖެހުން . މަޑުއެޅުން . މަޝްޣޫލުވުން . މާބަނޑުވުން . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މުޅިބެރުން . މޮހޮރުވަޅަށްޖެހުން . ފަނާމައްޗަށްއިނުން . ފަންދަ . ފޫހަރާލައިގެން އިނުން . ފޫހެރުން . ދަހިކަން . ދަހިވުން . ދަހިލަވަޖެހުން . ދަށުކަންގަނޑު ވައްޓައިލައިގެން އިނުން . ދަރިމައިވުން . ދޫހިމޭންކުރުން . ދެސަޖިދަމެދުއިނުން . ތަންއޮތްތާގޮނޑިއެޅުން . ތައްބެއްދުން . ތަވައްރުކަށްއިނުން . ތުނބަށްއަތްދީގެން އިނުން . ތުންބެއްދުން . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން . ލެނގުން . ލެޅަވެއިނުން . ލެއްލެއްލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ