...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިން
ން އަތުވެއްޖެ.
(5) އެހީލިބުމުގެ މާނަ ދޭހަކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ފިޔޮހިން ކޮށައިފި.
(6) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން ކަންވުމުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތެލިން ރިހަ އަޅައިފި.
(ށ) ވަޅުން ފެންނަގައިފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނާއެޅުން . ހަނު . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިފޮޅު . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބަސް . ހަރުފަތް . ހަރޮށި . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަޅިބައިނާ . ހަކަތަ . ހަކުރާވަރު . ހަކުބައިން . ހަކުމަޅިގަނޑު . ހައިވަކަރު . ހައިވާނިއްޔަތު . ހައިދާލިވަސް . ހައިޑުރިޖަން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްމަތަކުރުން . ހައްދު . ހައްދުބުޑު . ހައްދުޖެހުން . ހައްސަލޮނދި . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހައްޕު . ހައްޕުކިއުން . ހަވަރުގޮވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ