...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންތިޒާރު
ނ.
ކަމަކަށްޓަކައި ބަލަބަލައިހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިޔާމާލަން . ހުރެހުރެ . ބަލަބަލާހުރުން . އާނޅޭ . އިންތިޒާރީ . އުއްމީދުކުރުން . ދުވަސްދިގުވުން . ދެއަތަށް ކުރުކާލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ