...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންތިޚާބު
ނ.
ވޯޓަކުން ކަމަކަށް މީހަކު ހޮވާހޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮވައިނެގުން . އަރުވާކަހާ . ފެންނާ . ފެންނާކަން . ގޮނޑި ހުސްވުން . ގޮނޑިލިބުން . ޕާލަމެންޓު . ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ