...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންސާނިއްޔަތުކަން
ނއނ.
(1) އިންސާނެއްގައި ހުންނަންވީ ރަނގަޅު ސިފަތައް ހުންނަކަން.
(2) ހައިވާނިއްޔަތުގެ އިދިކޮޅުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ